کلید مینیاتوری 1 پل تیپ موتوری یا روشنایی 6 آمپر صنعتی
  • کلید مینیاتوری 1 پل تیپ موتوری یا روشنایی 6 آمپر صنعتی


    کلید مینیاتوری 1 پل تیپ موتوری یا روشنایی 6  آمپر صنعتی

    Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 6A

    کلید مینیاتوری 1 پل تیپ موتوری یا روشنایی 6 آمپر صنعتی