کلید مینیاتوری 2 پل تیپ موتوری یا روشنایی 32 آمپر
  • کلید مینیاتوری 2 پل تیپ موتوری یا روشنایی 32 آمپر


    کلید مینیاتوری 2 پل تیپ موتوری یا روشنایی 32 آمپر

    Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 32A

    کلید مینیاتوری 2 پل تیپ موتوری یا روشنایی 32 آمپر صنعتی