کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 50 آمپر
  • کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 50 آمپر


    کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 50 آمپر

    Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 50A

    کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 50 آمپر صنعتی