کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 63 آمپر
  • کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 63 آمپر


    کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 63 آمپر

    Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 63A

    کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 63 آمپر صنعتی