کلید مینیاتوری 4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 32 آمپر
  • کلید مینیاتوری 4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 32 آمپر


    کلید مینیاتوری 4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 32 آمپر

    Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 4-pole, C, 32A

    کلید مینیاتوری 4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 32 آمپر صنعتی