کلید مینیاتوری 2 پل تیپ موتوری یا روشنایی 2 آمپر
  • کلید مینیاتوری 2 پل تیپ موتوری یا روشنایی 2 آمپر


    کلید مینیاتوری 2 پل تیپ موتوری یا روشنایی 2 آمپر

    Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, C, 2A

    کلید مینیاتوری 2 پل تیپ موتوری یا روشنایی 2 آمپر صنعتی