کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 4 آمپر
  • کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 4 آمپر


    کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 4 آمپر

    Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 4A

    کلید مینیاتوری 3 پل تیپ موتوری یا روشنایی 4 آمپر صنعتی