کلید مینیاتوری4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 2 آمپر
  • کلید مینیاتوری4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 2 آمپر


    کلید مینیاتوری4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 2 آمپر

    Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 4-pole, C, 2A

    کلید مینیاتوری 4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 2 آمپر صنعتی