کلید مینیاتوری 1 پل تیپ موتوری یا روشنایی 25 آمپر
  • کلید مینیاتوری 1 پل تیپ موتوری یا روشنایی 25 آمپر


    کلید مینیاتوری 1 پل تیپ موتوری یا روشنایی 25 آمپر

    Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 20A

    کلید مینیاتوری 1 پل تیپ موتوری یا روشنایی 25 آمپر صنعتی