• کلید مینیاتوری 4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 20 آمپر


    کلید مینیاتوری 4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 20 آمپر

    Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 4-pole, C, 20A

    کلید مینیاتوری 4 پل تیپ موتوری یا روشنایی 20 آمپر صنعتی