کلید بی متال

یکی دیگر از انواع کلیدهای حفاظتی کلیدهای بی‌متال هستند. این نوع از کلیدها برای حفاظت از الکتروموتورها در برابر اضافه بار استفاده می‌شود. اساس کار این کلیدها تفاوت در ضریب انبساط طولی فلزات مختلف است. برای ساخت یک کلید بی‌متال دو فلز را در حالت گرم و با استفاده از غلتک به هم پرس می‌کنند به طوری که حاصل کار به صورت یک‌تکه دیده می‌شود. بر اثر جریان عبوری و گرمای حاصله از این کلید، (یک نوار یا دیسک دوفلزه) در جهت فلزی که ضریب انبساط پایین‌تری دارد خم می‌شود و پس از سرد شدن به حالت اول بازمی‌گردد. این جابجایی به وسیله‌ی اهرم یا به صورت مستقیم کنتاکت‌ها را قطع یا وصل می‌کند. از این ویژگی در فیوزها و رله‌های بی‌متال استفاده می‌شود. کلیدهای بی‌متال دارای بخش‌های زیر است: • تیغه‌های اتصال به کنتاکتور • ترمینال‌های اتصال به کابل موتور • ترمینال مشترک مدار فرمان • پیچ تنظیم جریان • ترمینال‌های باز و بسته‌ی مدار فرمان • پیچ تغییر وضعیت • دکمه برگشت وضعیت