سری 420

میکرومسترها بازه‌ای از محصولات هستند که در واقع نقش معکوس‌کننده فرکانس را دارند. این تجهیزات می‌توانند سرعت موتورها را کنترل می‌کنند. با تنظیمات پیش‌فرض این دستگاه‌‌ها می‌توان انتظار عملکردهای زیادی از آن‌ها داشت اما با ورود به تنظیمات پیشرفته می‌توان توقع انتظارات بیشتری چون کنترل دقیق گشتاور موتور را نیز از آن‌ها داشته باشیم.