لوگو

لوگو یک ماژول همه‌منظوره دیجیتال از تولیدات شرکت صنعتی آلمان است که در سال ۱۹۹۶ به بازار جهانی عرضه شد. همانند هر سیستم دیجیتال مبتنی بر پردازنده، این کنترل‌کننده نیز از واحدهای کوچکتری که در ارتباط با یکدیگرند، تشکیل شده‌است. مهمترین واحدهای تشکیل‌دهنده یک PLC LOGO عبارتند از: 1. منبع تغذیه: تغذیه سخت‌افزار از طریق دو ترمینال به نامهای N و L1 انجام می‌شود. ولتاژ ورودی دستگاه به این ترمینال‌ها اتصال می‌یابد. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ PLC LOGO شرکت صنعتی ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ CPU و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در LOGO ﺑﺎ ﮐﻼس وﻟﺘﺎژﻫﺎي 24V و ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. در LOGO ﺑﺎ ﮐﻼس وﻟﺘﺎژي بالای ۲۴ ولت (۱۱۰ تا ۲۳۰ ولت) نیازی به منبع تغذیه نیست در اﯾﻦ ﻣﺪل ورودی‌ها و خروجی‌ها و CPU مستقیما به شبکه شهری ۲۳۰ ولت وصل می‌شوند. 2. ﻣﺎژول اﺻﻠﯽ Basic Module : ماژول اصلی PLC LOGO شرکت صنعتی در دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻟﻒ- ماژول اصلی ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ: در اﯾــﻦ ﻣــﺎژول ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿــﺖ ورودي‌ﻫﺎ، ﺧﺮوﺟﯽ‌ﻫﺎ و ﺗﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد. علاوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻧﻮﯾﺴــﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم‌اﻓــﺰار LSC در راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ روي ﻣﺎژول اﻣﮑﺎن‌ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. • صفحه کنترل: (این صفحه در مدلهای RCO وجود ندارد) • صفحه نمایش: (این صفحه در مدلهای RCO وجود ندارد) ب- ماژول اصلی ﺑﺪون ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ: اين ﻣﺎژول از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ‌ﺻﺮﻓﻪ‌ﺗﺮ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺎده‌ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻧﻮﯾﺴــﯽ آن ﻓﻘــﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓــﺰار LSC در راﯾﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن‌ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. چگونگی تشخیص مدل‌های LOGO از روی دستگاه: • عدد 12 : نشان دهنده نوع 12 VDC است. • عدد 24 : نشان دهنده نوع 24 VDC است. • عدد 230 : نشان دهنده نوع 230 VAC است. • حرف R: نشان دهنده خروجی‌های رله‌ای است. در صورتیکه حرف R درج نشده‌باشد مفهوم آن اینست که خروجی‌ها به صورت ترانزیستوری هستند. • حرف C: نشان دهنده دارا بودن سوئیچ تایمر و زمان‌بندی هفتگی است. • حرف O: نشان دهنده نسخه بدون نمایشگر است. 3. ﻣﺎژول ﺗﻮﺳﻌﻪ ورودی و خروجیExpansion Module : ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎژوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻟﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﻧﯿﺎز ﺑــﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾــﻪ دارد. ﻣﺎژول‌ﻫﺎي ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳــﺘﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل، آﻧﺎﻟﻮگ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮﻧﺪ. نوع خروجی‌ها روی سخت‌افزار مشخص می‌شود. این خروجی‌ها به صورت رله‌ای یا ترانزیستوری است. ماژول های خروجی ترانزیستوری: در LOGO با خروجی ترانزیستوری خروجی‌ها از لحاظ اتصال کوتاه و با اضافی حفاظت شده‌اند و ولتاژ کمکی برای خروجی‌ها نیازی نیست و LOGO آن را تامین می‌نماید. در حقیقت ماژول خروجی ترانزیستوری منحصرا در DC به کار گرفته می‌شود و هیچ حالت متحرک نداشته و عمل قطع و وصل با جرقه همراه نخواهد بود و سرعت سوئیچ آن بسیار بالا خواهد بود. ماژول های خروجی رله‌ای: در LOGO با خروجی رله‌ای خروجی‌ها می‌بایست از منبع تغذیه و ورودی‌ها ایزوله باشند. این خروجی بیشتر برای حالت AC مناسب است اما در حالت DC نیز کاربرد دارد. ماکزیمم جریان کلید زنی در خروجی ها ۱۰ آمپر است. 4. ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ: ﺟﻬــﺖ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋــﺎت از ﯾﮏ رﻟﻪ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ LOGO ﺑــﻪ رﻟﻪ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ LOGO دﯾﮕﺮ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷــﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از LOGO ﺑﻪ ﮐﺎرت و ﯾﺎ از ﮐﺎرت ﺑﻪ LOGO ارﺳــﺎل ﻧﻤﻮد. ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈــﻪ داراي ﺳــﻪ رﻧــﮓ آﺑــﯽ، زرد و ﻗﺮﻣﺰ است. • آﺑﯽ: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را دارد و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ برق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮد. • زرد: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را دارد و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ برق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎك ﻧﻤﯽﺷﻮد. • ﻗﺮﻣـﺰ: ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ را دارد و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ برق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎك ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﻫﻨــﮕﺎم ارﺳــﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑــﻪ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻻزم اﺳــﺖ ﺑــﺮاي آن رﻣــﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿــﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ وارد ﻧﻤــﻮدن رﻣﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن را وﯾﺮاﯾﺶ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. کابل اینترفیس : جهت برقراری ارتباط مابین پی‌ال‌سی لوگو و کامپیوتر به منظور انتقال اطلاعات شرکت سازنده کابل‌های واسطی را به همراه سخت افزار LOGO ارائه کرده است که به کابل Interface معروف است. نرم افزار LOGO : نرم افزار LOGO! Soft Comfort نرم افزاری جهت فراهم سازی محیط برنامه‌نویسی جهت کار با مینی PLC های لوگو است. از آنجایی که برنامه‌نویسی از طریق صفحه کلید تعبیه شده بر روی سخت افزار کاری وقت‌گیر بوده و همچنین نوشتن برنامه‌های حجیم با صفحه کلید مذکور بسیار دشوار است، لذا شرکت صنعتی نرم‌افزار مورد نظر را که محیط مناسب جهت نوشتن، ویرایش و تست برنامه را در اختیار کاربر قرار می‌دهد ارائه کرده است.